Pednelissos

The ancient city of Pednelissos is located 75 km northeast of Antalya near the village of Kozan. It is on the lower slopes of the Taurus, overlooking the Pamphylian plain. The site has been investigated since 2000 by the Pisidian Survey project, now led by Lutgarde Vandeput, of the British Institute at Ankara, and Veli Köse, of the University of Cologne.

The project has documented the extent of the urbanism of Pednelissos, including its north and south necropoleis and the well-preserved Hellenistic fortification walls of its upper and lower cities. Pottery from surveys indicates occupation mainly from the 2nd century BC to the 7th century AD, with concentrations between the 1st century BC and 1st century AD, and 4th and 7th centuries AD.

2008

The survey of the Pednelissos area continued using a hand-held GPS and confirmed the pattern identified last year with a dense network of villages and farmsteads. As well, four Late Antique pottery production sites with kilns were identified. The ware produced appears to be that known as Cypriot Red Slip Ware.

Several sites were also recorded in detail. At Dumlutaş the site spreads over several peaks and the flat areas in between, with fortification walling erected around it wherever the natural defences are inadequate. Among the houses at the site were two "Herrenhäuser" (larger buildings presumably occupied by the important families of the settlement). One other large structure may have been a temple. Pottery suggests this settlement was occupied from the 4th/3rd century BC into the first centuries AD.

At Haciosmanlar the site appears to have been occupied in the Hellenistic period and then in Late Antiquity but has been much destroyed by agricultural activities. The fortification walls and a few buildings are all that remain.

A Hellenistic watchpost of the type identified near Sagalassos was found on the peak of Asarkaya. The slopes were also occupied from the 1st to the 7th century AD by a large farmstead. Four well-preserved stone buildings were found and at the foot of the peak was an olive press and other indications of a workshop. Another isolated villa or farmstead at Kaşanak was also recorded.

2007

In 2007 work concentrated on the remains in the territory of Pednelissos, mapping them by GPS as a basis for intensive survey in future seasons. Over sixty sites in the southeastern part of the territory were visited.

In contrast with present-day use of the area, which is mountainous and forested, with settlement only in the flatter areas, every part of the arable land seems to have been used for cultivation in antiquity and remains were found at every water source. Much of this settlement was concerned with olive oil production, as evidenced by the number and variety of finds associated with its production. Several types of sites were identified.

Many isolated olive oil production workshops were noted. Some are tower-shaped, built from well-cut ashlar masonry and are almost square in plan. Others are built on levelled areas of rocky outcrops using unworked boulders, and the production installations are cut into the bedrock. Still other constructions, in two cases with mosaic floors, appear to have been villas or large farmhouses.

Six to eight villages (dense clusters of houses) were identified, and some of these had defensive walls. Other settlements consisted of small houses around a larger building ("Herrenhaus") constructed in a similar way to the tower-like olive oil workshops. At Arpalık Tepe, Yumaklar, houses clustered around a Doric temple that had been built over a cave. The votive offerings from the cave suggest use from the Archaic period. The villages each contained at least one basilica and close by were almost always several tombs and water installations such as cisterns.

At Akbaş Kısık Tepesi, Burgaz, are the remains of what seems to be an early Byzantine monastery and church.

Bibliography

Lutgarde Vandeput, "Pisidia survey project 2007: a survey in the territory of Pednelissos", Anatolian Archaeology 13 (2007), 33-5


Lutgarde Vandeput and Veli Köse, "Pisidia survey project 2008: research in the territory of Pednelissos", Anatolian Archaeology 14 (2008), 32-3


Pednelissos kenti, Antalya'nın 75 km kuzeydoğusunda, Kozan köyü yakınında yer alır. Taurus'un alt yamaçlarında ve Pamfilya ovasına hakim konumdadır. Yerleşimdeki araştırmalar 2000 yılından bu yana Pisidya Yüzey Araştırması projesi kapsamında sürdürülmekte ve şu anda İngiliz Enstitüsü'nden Lutgarde Vandeput ve Cologne Üniversitesi'nden Veli Köse tarafından yürütülmektedir.

Araştırmada, Pednelissos kentinin sınırları belirlenmeye çalışılmış ve bu bağlamda kuzey ve güney nekropolleri ile yukarı ve aşağı kentin iyi korunmuş durumdaki Helenistik Dönem surları da belgelenmiştir. Bulunan keramikler, iskanın yoğun olarak MÖ 2. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar olduğuna ve MÖ 1. yüzyıl ile MS 4. ve 7. yüzyıllarda da bir artış olduğuna işaret etmektedir.

2008

Pednelissos yüzey araştırmasına taşınabilir GPS kullanılarak devam edilmiş ve geçen yıl tespit edilen köy ve çiftliklerden oluşan yoğun dokunun varlığı doğrulanmıştır. Ayrıca, Geç Antik Döneme tarihlenen, fırınların yer aldığı dört keramik işliği belirlenmiştir. Üretilen eşyaların Kıbrıs Kırmızı Astarlı Keramikleri olarak adlandırılan türde olduğu anlaşılmaktadır.

Birçok diğer yerleşim de ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Dumlutaş'taki yerleşim çok sayıda tepe ve aralarındaki düzlük alanlara yayılmakta, doğal yapının yeterli olmadığı kısımlarda savunma duvarlarının inşa edildiği görülmektedir. Alandaki konutlardan ikisi " Herrenhäuser " (büyük ihtimalle yerleşimin önemli ailelerine ait daha büyük yapılar) tipindedir. Bir diğer büyükçe binanın ise tapınak olması muhtemeldir. Bulunan keramikler, yerleşimin MÖ 4./3. yüzyıldan MS ilk yüzyıllara kadar iskân edildiğine işaret etmektedir.Hacıosmanlar'daki yerleşimin Helenistik Dönem boyunca ve daha sonra Geç Antik Dönemde iskân edildiği, ancak tarım faaliyetleri nedeniyle oldukça hasar gördüğü anlaşılmaktadır. Burada, günümüze sadece savunma duvarları ile az sayıda yapı ulaşabilmiştir.Asarkaya'nın tepesinde, Sagalassos yakınında tespit edilen tipte bir gözetleme kulesi bulunmuştur. Yamaçların da MS 1. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar büyük bir çiftlik şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca iyi korunmuş durumda dört adet taş bina ve tepenin eteğinde de bir zeytinyağı presi ile bir işlik olduğunu düşündüren diğer işaretler görülmüştür. Kaşanak'ta da tek başına duran bir villa ya da çiftlik belirlenmiştir.

2007

2007'de Pednelissos territorium undaki kalıntılar üzerinde yoğunlaşılmış, ileride gerçekleştirilecek kapsamlı araştırmalara altlık oluşturmak üzere GPS ile yerlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Alanın güneydoğu bölümünde yer alan altmıştan fazla yerleşim ziyaret edilmiştir.Alanın,  bugünkü dağlık ve ormanlık durumu ve sadece daha düz kısımlara yerleşilmiş olmasının aksine, antik dönemde ekilebilir tüm alanların tarım amacıyla kullanıldığı anlaşılmış ve tüm su kaynaklarının yakınında kalıntıların yer aldığı görülmüştür. Yerleşimin büyük bölümünün zeytinyağı üretimiyle ilgilendiği, üretime dair buluntuların miktarı ve çeşitliliğiyle kanıtlanmıştır. Araştırmada birkaç farklı tipte yerleşim tespit edilmiştir.Birbirinden ayrık halde çok sayıda zeytinyağı üretim atölyesine rastlanmıştır. Bunların bazıları kule biçiminde ve kare planlı olup, düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Diğerleri, teraslar haline getirilmiş kayalık arazilerdedir ve üretime ilişkin düzenekler anakaya içine oyulmuştur. Mozaik döşemeli iki diğer yapının ise villa ya da büyük çiftlik evleri olması muhtemeldir.Kümeler halinde konutların yer aldığı ve bazıları savunma duvarlarıyla çevrili altı-sekiz adet civarında köy saptanmıştır. Diğer yerleşimler, kule-tipi zeytinyağı atölyeleri biçiminde inşa edilmiş büyük bir yapının ("

Herrenhaus ") etrafında sıralanan daha küçük evlerden oluşmaktadır. Yumaklar / Arpalık Tepe'deki konutlar, bir mağara üzerine inşa edilmiş Dor düzeninde bir tapınak etrafında yer almaktadır. Mağaradan elde edilen adak eşyaları, buranın Arkaik Dönemden itibaren kullanıldığına işaret etmektedir. Tüm köylerde en azından bir bazilika bulunmakta ve yakınlarda ise birkaç mezar ile sarnıçlar gibi çeşitli su yapıları yer almaktadır.


Burgaz, Akbaş Kısık Tepesi'nde, Erken Bizans Dönemine ait bir manastır ve kiliseye ait oldukları sanılan kalıntılar mevcuttur.

Kaynakça

Lutgarde Vandeput, "Pisidia survey project 2007: a survey in the territory of Pednelissos", Anatolian Archaeology 13 (2007), 33-5


Lutgarde Vandeput and Veli Köse, "Pisidia survey project 2008: research in the territory of Pednelissos", Anatolian Archaeology 14 (2008), 32-3.

Last updated: 8 Feburary 2010